FPGA Üzerinde FIR Filtre Tasarımı

Daha önce buradaki yazımda FIR filtre katsayılarının nasıl hesaplandığı ile ilgili bir yazı yazmıştım. Bu yazımda ise FPGA üzerinde üzerinde uygulamasını göstereceğim.

Tasarımı 3 parçaya bölebiliriz:

İlk adımda giriş verileri shift register mantığında flip-floplar üzerinde ilerler. Aynı zamanda, aynı katsayı ile çarpılacak değerler kendi aralarında toplanarak bir sonraki adıma gönderilir.

İkinci adımda değerler önceden hesaplanmış katsayılar ile çarpılır ve bir sonraki adıma gönderilir.

Üçüncü adımda ise bütün değerler toplanarak çıkışa aktarılır. Toplama işlemi yapılırken çalışma frekansını arttırmak için pipeline yapı kullanılmalıdır.

VHDL kodu:

---------------------- FIRFilter.vhd ---------------------------
--           Bertan Taşkın
--            27.7.2017
--
-- Tip 1 FIR Filtre. Kesim frekansları, filtre derecesi, filtre
-- tipi gibi parametreler generic kısmından değiştirilebilir.
-- Bütün işlemler pipeline tabanlı yapılmıştır.
--
-- SamplingFrequency : Örnekleme frekansı (Hz cinsinden)
--
-- Frequency1 : Alçak ve yüksek geçiren filtre için kesim frekansı,
-- bant geçiren ve bant durduran fitre için de 1. kesim frekansı.
-- (Hz cinsinden)
--
-- Frequency2 : Bant geçiren ve bant durduran filtre için 2. kesim
-- frekansı. (Hz cinsinden)
--
-- FilterOrder : Filtre derecesi. Tip 1 filtre olduğundan dolayı
-- çift sayı olmalıdır. 
--
-- FilterType : Filtre tipi. Lowpass, Highpass, Bandpass ya da 
-- Bandstop olabilir.
--
-- WindowType : Pencere fonksiyonu. Rectangular, Bartlett, Blackman,
-- Hanning ya da Hamming olabilir.
--
-- CoefficientWidth : Katsayı Genişliği. İşlemlerin hassasiyetini
-- ayarlar.
--
-- SignalWidth : Giriş ve çıkış sinyallerinin genişliği.
--
-- Grup Gecikmesi = FilterOrder/2+ceil(log2(FilterOrder/2+1))+2 
--
-- Grup Gecikmesi otomatik olarak hesaplanıp, not olarak konsola
-- yazdırılır.
--
--


--Kütüphaneler
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL; 
use ieee.math_real.all;

entity FIRFilter is
	generic(SamplingFrequency : real := 50000000.0;      --Örnekleme Frekansı
		Frequency1 : real := 10000000.0;          --1.Kesim Frekansı
		Frequency2 : real := 20000000.0;          --2.Kesim Frekansı
		FilterOrder : natural := 80;            --Filtre Derecesi
		FilterType : string := "Lowpass";         --Filtre Tipi
		WindowType : string := "Hamming";         --Pencere Tipi
		CoefficientWidth : natural := 16;         --Katsayı Genişliği
		SignalWidth : natural := 8);            --Sinyal Genişliği
		
	port(Clk, Enable : in std_logic;              --Clock ve Enable Girişleri
		SignalIn : in signed(SignalWidth - 1 downto 0);  --Sinyal Girişi
		SignalOut : out signed(SignalWidth - 1 downto 0)); --Sinyal Çıkışı
end FIRFilter;

architecture Behavioral of FIRFilter is	
	
	--Toplama işleminin kaç adımda gerçekleşeceğini hesaplamada
	--kullanılan yararlı fonksiyon
	--logorder(x) = ceil(log2(x)) + 1
	function logorder(order : integer) return integer is
	variable x : integer := order;
	variable y : integer := 0;
	begin		
		while x > 1 loop
			x := x / 2 + x mod 2;
			y := y + 1;
		end loop;
		
		return(y + 1);
	end logorder;
	
	--Katsayıların hesaplandığı fonksiyon
	function Coefficient(x : integer) return signed is
		--Kesim frekanslarının örnekleme frekansı ile normallize edilmesi
		constant wc1 : real := 2.0 * MATH_PI * Frequency1 / SamplingFrequency;
		constant wc2 : real := 2.0 * MATH_PI * Frequency2 / SamplingFrequency;
		
		constant i : real := real(x - FilterOrder / 2);
		variable sincx : real := 0.0;
		variable coeff : real := 0.0;
		variable coeffint : integer := 0;
	begin
		
		------- Filtre Katsatılarının Hesaplanması ---------
		
		--Alçak geçiren filtre
		--h(t) = sin(w*t)/(pi*t)
		if FilterType = "Lowpass" then
			if i /= 0.0 then
				coeff := sin(wc1 * i) / (MATH_PI * i);
			else
				coeff := wc1 / MATH_PI;
			end if;
		
		--Yüksek geçiren filtre
		--h(t) = [sin(pi*t) - sin(w*t)]/(pi*t)
		elsif FilterType = "Highpass" then
			if i /= 0.0 then
				coeff := -sin(wc1 * i) / (MATH_PI * i);
			else
				coeff := 1.0 - wc1 / MATH_PI;
			end if;
			
		--Bant geçiren filtre
		--h(t) = [sin(w2*t)- sin(w1*t)]/(pi*t)
		elsif FilterType = "Bandpass" then
			if i /= 0.0 then
				coeff := (sin(wc2 * i) - sin(wc1 * i)) / (MATH_PI * i);
			else
				coeff := (wc2 - wc1) / MATH_PI;
			end if;
			
		--Bant durduran filtre
		--h(t) = [sin(pi*t) - sin(w2*t) + sin(w1*t)]/(pi*t)
		elsif FilterType = "Bandstop" then
			if i /= 0.0 then
				coeff := (sin(wc1 * i) - sin(wc2 * i)) / (MATH_PI * i);
			else
				coeff := 1.0 + (wc1 - wc2) / MATH_PI;
			end if;
			
		--Geçersiz filtre tipi
		else
			report "Invalid Filter Type" severity error;
		end if;
		
		------------- Pencere Fonksiyonları -----------------
		
		--Rectangular Pencere
		--w(n) = 1
		if WindowType = "Rectangular" then
			coeff := coeff * 1.0;
			
		--Bartlett Pencere
		--w(n) = 1 - 2 * |x - N/2| / N
		elsif WindowType = "Bartlett" then
			coeff := coeff * (1.0 - 2.0 * real(abs(x - FilterOrder / 2)) / real(FilterOrder));
			
		--Blackman Pencere
		--w(n) = 0.42 - 0.5 * cos(2* pi * x / N) + 0.08 * cos(2* pi * x / N)
		elsif WindowType = "Blackman" then
			coeff := coeff * (0.42 - 0.5 * cos(2.0 * MATH_PI * real(x) / real(FilterOrder)) + 0.08 * cos(4.0 * MATH_PI * real(x) / real(FilterOrder)));
		
		--Hanning Pencere
		--w(n) = 0.5 - 0.5 * cos(2 * pi * x / N)
		elsif WindowType = "Hanning" then
			coeff := coeff * (0.5 - 0.5 * cos(2.0 * MATH_PI * real(x) / real(FilterOrder))); 
			
		--Hamming Pencere
		--w(n) = 0.54 - 0.46 * cos(2* pi * x / N)
		elsif WindowType = "Hamming" then
			coeff := coeff * (0.54 - 0.46 * cos(2.0 * MATH_PI * real(x) / real(FilterOrder))); 
		
		--Geçersiz pencere fonksiyonu
		else
			report "Invalid Window Type" severity error;
		end if;
		
		----- Katsayının floating point'den fixed point'e dönüştürülmesi -----
		
		--Integer'a dönüştürme
		coeffint := integer(coeff * real(2**(CoefficientWidth - 1)));
		
		--Signed'a dönüştürme
		return(to_signed(coeffint, CoefficientWidth));
		
	end Coefficient;
	
	--Toplama işleminde kullanılan dizinin boyutu
	constant SumArraySize : integer := logorder(FilterOrder / 2 + 1) - 1;
	
	type SignedTable is array(FilterOrder downto 0) of signed(SignalWidth - 1 downto 0);
	type SignedTable1 is array(FilterOrder / 2 downto 0) of signed(SignalWidth downto 0);	
	type SignedTable2 is array(FilterOrder downto 0) of signed(SignalWidth + CoefficientWidth + logorder(FilterOrder) - 1 downto 0);
	type SignedTable3 is array(SumArraySize downto 0) of SignedTable2;
	
	signal Data : SignedTable := (others=>(others=>'0'));
	signal DataSum : SignedTable1 := (others=>(others=>'0'));
	signal DataSumArray : SignedTable3 := (others=>(others=>(others=>'0')));
		
begin

	--Eğer filtre derecesi tek ise hata ver
	assert FilterOrder mod 2 = 0 report "FilterOrder must be even number" severity error;

	process(Clk, Enable)
	variable ArraySize : integer := 0;
	begin
		
		--Grup gecikmesi not olarak konsola yazdırılıyor
		report "Group Delay = " & integer'image(FilterOrder / 2 + logorder(FilterOrder / 2 + 1) + 1) severity note;
		
		--Yükselen kenar ile işlemler tetiklenir
		if rising_edge(Clk) and Enable = '1' then
			
			--------------------- Verilerin Kaydırılması ------------------		
			for i in 0 to FilterOrder - 1 loop
				Data(FilterOrder - i) <= Data(FilterOrder - i - 1);
			end loop;
			
			--Yeni veri diziye aktarılır
			Data(0) <= SignalIn;
			
			--Daha az çarpma işlemi yapmak için aynı sayı ile çarpılacak
			--verileri topla
			for i in 0 to FilterOrder / 2 loop
				if i /= FilterOrder / 2 then
					DataSum(i) <= resize(Data(i), SignalWidth + 1) + resize(Data(FilterOrder - i), SignalWidth + 1); 
				else
					DataSum(i) <= resize(Data(i), SignalWidth + 1);
				end if;
			end loop;
			
			--------------- Verilerin Katsayılar ile Çarpılması -----------------
			for i in 0 to FilterOrder / 2 loop
				DataSumArray(0)(i) <= resize(DataSum(i) * Coefficient(i), SignalWidth + CoefficientWidth + logorder(FilterOrder));
			end loop;
			
			
			--------------------- Sonuçların toplanması ----------------------			
			--Dizideki eleman sayısı
			ArraySize := FilterOrder / 2 + 1;
			
			for i in 1 to SumArraySize loop
				for j in 0 to ArraySize / 2 + ArraySize mod 2 - 1 loop
					--Dizideki elemanlar 2'şer 2'şer toplanarak bir sonraki
					--diziye aktarılır. Dizinin eleman sayısı tek ise son
					--eleman bir sonraki diziye direkt aktarılır.
					if 2 * j + 1 > ArraySize - 1 then
						--Tek kalan eleman
						DataSumArray(i)(j) <= DataSumArray(i - 1)(2 * j);
					else
						DataSumArray(i)(j) <= DataSumArray(i - 1)(2 * j) + DataSumArray(i - 1)(2 * j + 1);
					end if;
				end loop;
				--Bir sonraki dizideki eleman sayısı
				ArraySize := ArraySize / 2 + ArraySize mod 2;
			end loop;
			
			--Hesaplanan sonucun kırpılarak çıkışa aktarılması
			if DataSumArray(SumArraySize)(0) > 2**(SignalWidth + CoefficientWidth - 2) - 1 then
				SignalOut <= to_signed(2**(SignalWidth - 1) - 1, SignalWidth);
			elsif DataSumArray(SumArraySize)(0) < -2**(SignalWidth + CoefficientWidth - 2) + 1 then
				SignalOut <= to_signed(-2**(SignalWidth - 1), SignalWidth);
			else
				SignalOut <= DataSumArray(SumArraySize)(0)(SignalWidth + CoefficientWidth - 2 downto CoefficientWidth - 1);
			end if;
				
		end if;
	
	end process;

end Behavioral;

Kaynak kullanımı:

Quartus II tarafından oluşturulan RTL şeması:

EP4CE22F17C6 (Cyclone IV, -6 Speed Grade) için FMax Değerleri:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.